ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΑνακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό ΓΕΜΗ 126828301000 (εφεξής η «εταιρία») ότι σύμφωνα με την από 16 Ιουνίου  2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (καθολικής) των μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των πενήντα μιας χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (51.990,00) €, με ακύρωση μέρους των μετοχών ενός μετόχου της Εταιρίας, ήτοι 5.199 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης και επιστροφή μετρητών στον μέτοχο.

Κατόπιν της ως άνω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα (617.260,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες, επτακόσιες είκοσι έξι (61.726) μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστης.

Την 25-6-2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 2160219 η με αριθμό 6944/25-6-2020 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του ΕΒΕΑ, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.

Ανακοίνωση μείωσης ΜΚ 30062020